Get Adobe Flash player
Cobra

 

 

U NAS NIE MA UKRYTYCH KOSZTÓW !
Z GÓRY WIESZ ZA CO PŁACISZ!

 

 

 

                                                                                                                 

I. Kurs dla osób ubiegających się

o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony

Wymagania, osoba musi:

- posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA

- mieć ukończone 21 lat - ukończyć co najmniej gimnazjum

- mieć pełną zdolność do czynności prawnych

- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie może toczyć się przeciwko tobie postępowanie karne o takie przestępstwo

- posiadać nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji albo inne wymienione w art. 26 pkt. 3 ust. 6

- posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła  

 

                                                
 

                                                                                                       

Kliknij, aby się zapisać, w uwagach należy wpisać, którego dotyczy kursu.

 

 

 

 

 

II. Opis Kursu

Kurs kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej trwa –245 godzin lekcyjnych realizowanych w ciągu 3 miesięcy. Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym lub zaocznym. Kurs kończy się wydaniem właściwego dla kursu ,,Zaświadczenia o ukończeniu kursu” (wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia : 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U . poz. 186) , które uprawnia uczestnika kursu do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w trybie określonym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 1997 nr 114 poz.740 z późn. Zm.)).

Blok ogólnoprawny wraz z zasadami udzielania pomocy przedlekarskiej - 50 godzin .

Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia - 100 godzin

Blok obejmujący zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego - 35 godzin

Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych - 60 godzin